โครงการบ้าน 1 หลัง 1 ตำบล
ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกซ่อม/สร้าง บ้านเรือนราษฎร
ตามโครงการ บ้าน 1 หลัง 1 ตำบล
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจาก
ศปก.ตร.สน.

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกซ่อม/สร้าง บ้านเรือนราษฎร
ตามโครงการ บ้าน 1 หลัง 1 ตำบล
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจาก
ศปก.ตร.สน.

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกซ่อม/สร้าง บ้านเรือนราษฎร
ตามโครงการ บ้าน 1 หลัง 1 ตำบล
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจาก
ศปก.ตร.สน.