โครงการพัฒนาวัด/มัสยิด
ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน
และประชาชนในหมู่บ้าน ออกพัฒนาทำความสะอาด
ตามโครงการ พัฒนาวัด / มัสยิด
ในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน
และประชาชนในหมู่บ้าน ออกพัฒนาทำความสะอาด
ตามโครงการ พัฒนาวัด / มัสยิด
ในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน
และประชาชนในหมู่บ้าน ออกพัฒนาทำความสะอาด
ตามโครงการ พัฒนาวัด / มัสยิด
ในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์