โครงการครู 5 นาที หน้าเสาธง

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกให้ความรู้ด้านการจราจร
และยาเสพติดให้โทษแก่เด็กนักเรียน
ในช่วงเช้า ตามโครงการ ครู 5 นาที่ หน้าเสาธง
ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกให้ความรู้ด้านการจราจร
และยาเสพติดให้โทษแก่เด็กนักเรียน
ในช่วงเช้า ตามโครงการ ครู 5 นาที่ หน้าเสาธง
ณ โรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกให้ความรู้ด้านการจราจร
และยา