สารจากผู้กำกับการ


เรียน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์

         ขอต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ สภ.โคกโพธิ์ ด้วยความเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง หน้าที่ของตำรวจเกี่ยวพันกับสถานการณ์โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ยิ่งในปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ มีภารกิจหลายๆ อย่างที่ตำรวจจะต้องเร่ง รีบดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติหน้าที่รับใช้   และให้บริการ ประชาชน การทุ่มเทและเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อให้ส่วนรวมเกิดความสงบสุข  อีกทั้งการ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการทำงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกโพธิ์  จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูล รวมทั้ง สืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและเท่าเทียมกัน
รวมทั้งการวางแผนในอนาคตเพื่อรองรับการเข้า เยี่ยมชมตลอดเวลา

                                                                                              ขอขอบคุณทุกท่าน

                                                                            พันตำรวจเอก 
อุทัย  พิมพ์เสภา
                                                                                                (
อุทัย  พิมพ์เสภา )
                                                              
                       ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์  
                                                                                                    จังหวัดปัตตานี