ซักซ้อมความคล่องตัวของชุดจู่โจม

สภ.โคกโพธ จว.ปัตตานี ได้จัดให้มีการซักซ้อม
ความคล่องตัวของชุดจู่โจมประจำสถานี
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฎิบัติ


ภาพกิจกรรม