การปฎิบัติงานของสายตรวจในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน