กิจกรรมอบรมประชุมข้าราชการตำรวจในรอบเดือน
พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์
ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการตำรวจ
สังกัด สภ.อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน

พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์
ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการตำรวจ
พร้อมมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานป้องกันปราบปราม

ภาพขณะร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการตำรวจ
พร้อมมอบของรางวัลแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านการป้องกันปราบปราม