ภาพกิจกรรม
แจ้งความบัตรประจำตัวประชาชนหาย
กทม.             แจ้งความที่สถานีตำรวจ
ต่างจังหวัด   สามารถแจ้งความได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือสถานีตำรวจก็ได้ อายุของบัตรกำหนดให้ใช้
                      ได้  6  ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตร
-  ต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 90วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือ
   บัตร มีอายุครบ 70 ปีบูรณ์ บัตรนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปตลอดชีวิต
-  ความผิด : ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน  100  บาท
:  ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน  200  บาท
:  บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตรใหม่ภาย ในกำหนดมี โทษปรับไม่เกิน   200  บาท
:  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แล้วไม่ขอเปลี่ยนบัตรภาย ในกำหนดมี โทษปรับไม่เกิน  200  บาท
:  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธ์ใช้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับ
   ตั้งแต่ หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท
แจ้งความเอกสารสำคัญหาย
      เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์, โฉนดที่ดิน, ใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าว ฯลฯ        มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
-  ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย
-  เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่แล้วลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
-  เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหายเพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
   ดำเนินการต่อไป
แจ้งความคนหาย
  หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ   คือ
-    บัตรประจำตัวประชาชนผู้หาย      (ถ้ามี)
-   ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
-   ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่สุด)
-   ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด, ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน)
แจ้งความรถและเรือหาย
   หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ   คือ
-  ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย
-  ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
-  ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัทผู้ไปแจ้งความ ควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน
    บริษัทนั้นๆ ไปรวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
-  หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้(ถ้ามี)
-  หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จำยี่ห้อสี แบบ
   หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)
แจ้งความอาวุธปืนหาย
   หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
-  ใบทะเบียนอนุญาตอาวุธปืน
-  ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี)
แจ้งความทรัพย์สินหาย
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
-  ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น ๆ
-  รูปพรรณทรัพย์นั้นๆ เช่น หมายเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
-  ตำหนิหรือ ลักษณะพิเศษต่าง ๆ
-  เอกสารสำคัญต่างๆ เท่าที่มี ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือ สำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิด
   เหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง
การแจ้งความต่างๆ

 

 

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์   สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ ์  จังหวัดปัตตานี   โทร. 0-7343-1025