ภาพกิจกรรม
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ เมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจท่านควร เตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยคือ
**********************
1. บัตรประจำตัวประชาชน, หรือใบแทนฯ, บัตรประจำตัวข้าราชการ, หรือหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว, หรือหนังสือเดินทาง (Passport)สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ,สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ)โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่น ให้นำหลักฐานต่างๆดังนี้ ติดตัวไปด้วย
3. ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
4. ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)
5. ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บซึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือสามี หรือภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6. ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีให้ร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทน โดยสมบูรณ์
7. ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน รวมทั้งติด อากรแสตมป์ 5 บาท, หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพานิชย์

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์   สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ ์  จังหวัดปัตตานี   โทร. 0-7343-1025