ตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนางานด้านการป้องกันและการประชาสัมพันธ์การทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่ประเทศชาติกำลังพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ก็จะเกิดตามมาด้วย เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านต่าง ๆ ก็จะหนักไปด้วยเช่นกัน บางครั้งก่อให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน เช่น ตำรวจกับประชาชน ตำรวจกับสื่อมวลชน และ ตำรวจกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งทางบวกและทางลบ จึงต้องตั้งตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
                  ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.โคกโพธิ์ ก็ได้รับนโยบายดังกล่าวในการเชื่อมความเข้าใจ และความรู้สึกระหว่างตำรวจกับประชาชน เพื่อลดช่องว่างต่อกัน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรักสามัคคี ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม และยังร่วมสร้างสรรค์ เสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม เพื่อจุดประสงค์หลักคือ ความสงบสุขและความร่มเย็นของประชาชนทั่วไป

                 ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์ ได้ดำเนินการต่อเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ข้าราชการ เช่น ครู อาจารย์ สาธารณสุข ข้าราชการ อำเภอ เยาวชน นักเรียน พระ กรรมกร ให้แต่ละกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการ ปัญหา และข้อจำกัดของตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดชุมชนสัมพันธ์ ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมาย สัมผัสติดต่อ รับทราบความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ความรู้การแจ้งข่าวของทางราชการ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เสียงตามสาย การประชุมสัมมนา การพบปะแบบตัวต่อตัวเข้าถึงบ้าน การแจกจ่ายเอกสาร แผ่นปลิว ใช้ยานพาหนะ เรื่องที่ทำการประชาสัมพันธ์ได้แก่
          1. เริ่มต้นงานชุมชนสัมพันธ์
          2.สร้างภาพพจน์ของตำรวจให้เป็นภาพรวมที่ประชาชนภูมิใจเชื่อมั่นในความสามารถและมีประสิทธิภาพในการให้การบริการในตัวเองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
          3. เครื่องมือ เครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
          4. งานในหน้าที่ทั่วไปของตำรวจ
          5. นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปัจจุบัน
          6. คุณภาพชีวิติของประชาชนในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด (โดยเฉพาะยาเสพติดทั่วไป)
          7. ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการแจ้งข่าวอาชญากรรม
          8. เล่ห์เหลี่ยม และพฤติกรรมของคนร้าย
          9. การให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ
         10. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
         11. เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสัมมนา ด้านการบันเทิง ฟังบรรยายพิเศษ
         12. การให้การบริการ และการร่วมกิจกรรมกับประชาชนในด้านต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ประจำชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์
พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ ปัญญาชนวัฒน์
รอง ผกก.ปฯ / หน.ชุด
 
ภาพการปฏิบัติงานของตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.โคกโพธิ์
ร่วมถวายรักษาความปลอดภัย
ตามเส้นทางเสด็จ แด่พระบรมวงศานุวงศ์
บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ
ในพื้นที่เป้าหมาย ที่ชุด ตชส.เข้าไปปฎิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ ตลอดจนนำสิ่งของ
เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์   สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.บุญเรือง  เรืองสวัสดิ์  รอง หน.ชุด

 

ส.ต.อ.เด่นสุเทพ ศิลปพันธ์ จนท.ประจำชุด
ร.ต.ต.วารินทร์ คงเมือง จนท.ประจำชุด
ด.ต.โชคดี แสงสุวรรณ จนท.ประจำชุด
ด.ต.ประเสริฐ ศรีเพ็ชรใส จนท.ประจำชุด
ร.ต.ต.อารมณ์ แก้วประดับ จนท.ประจำชุด