ภาพกิจกรรม
ข้อมูลพื้นฐาน
        สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินสาย 42) หมู่ที่ 7
ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี บริเวณพิกัด QH 320442 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดปัตตานี
ห่างจากจังหวัดโดยเส้นทางรถยนต์ 26 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที
        ที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์ เป็นที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน ปน. 81 จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
อาคารที่ทำการสร้างตามแบบเลขที่ 2581/15 อาคาร 2 ชั้น ทรงจั่ว ชั้นล่าง ฝาผนังก่ออิฐ ฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นบน ฝาผนังกั้นด้วยไม้ระดาน พื้นปูด้วยไม้กระดาน ปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518

พื้นที่รับผิดชอบ
        เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ มีพื้นที่รวม 256.32 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 9 ตำบล  59 หมู่บ้าน
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.25 เป็นชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี  ประมาณ
26 กิโลเมตร

อาณาเขต

     ทิศเหนือ

ติดต่อกับ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

     ทิศใต้

ติดต่อกับ
ตำบลนาประดู่ และตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

     ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
อำเภอแม่ลาน จังหัดปัตตานี

     ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์   สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ ์  จังหวัดปัตตานี   โทร. 0-7343-1025

 

 

 

 

 

 

 

เขตรับผิดชอบ
ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
หมู่บ้าน
ไทยพุทธ
หมู่บ้าน
ไทยมุสลิม
หมู่บ้าน
ผสม
ร.ร.
ตาดีกา
ร.ร.
ปอเนาะ
สภ.โคกโพธิ์
9
59
1
9
23
14
22
40
10